12 Tháng Bảy 2020

Chương trình Đại học

Công nghệ Thực phẩm - Chương trình ĐHQT


Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên trình độ tiếng Anh của sinh viên như sau: 

  • Tiếng Anh cấp bậc 1: TOEFL iBT >= 61 (tương đương IELTS 6.0)
  • Tiếng Anh cấp bậc 2: 30=< TOEFL iBT <61
  • Tiếng Anh cấp bậc 3: TOEFL iBT <30

STT

Học kỳ

Mã MH

TC

Môn học trước

 

HỌC KỲ I

 

18

 

1

Toán cao cấp 1 (4,0)

MA001IU

4

 

2

Lý đại cương 1 (2,0)

PH013IU

2

 

3

Sinh học đại cương (3,1)

BT155IU

4

 

4

Hóa đại cương (3,1)

CH011IU

4

 

5

Anh văn chuyên ngành 1 (4,0)

EN007IU, EN008IU

4

 

 

HỌC KỲ II

 

16

 

1

Toán cao cấp 2 (4,0)

MA019IU

4

Toán cao cấp 1

3

Lý đại cương 2 (2,0)

PH014IU

2

Lý đại cương 1

3

Tư duy phân tích (3,0)

PE008IU

3

 

4

Hóa hữu cơ (3,0)

CH009IU

3

Sinh học đại cương

5

Anh văn chuyên ngành 2 (4,0)

EN012IU

4

Anh văn chuyên ngành 1

6

Giáo dục thể chất 1

PT001IU

3

 

HỌC KỲ HÈ (NĂM I )

 

8

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin (5,0)

PE011IU

5

 

2

Khoa học môi trường (3,0)

PE014IU

3

 

3

Giáo dục thể chất 2

PT001IU

3

 

 

HỌC KỲ III

 

17

 

1

Nhập môn khoa học và công nghệ thực phẩm (3,0)

FT201IU

3

Sinh học đại cương
Hóa hữu cơ

2

Các nguyên lý kỹ thuật thực phẩm (4,0)

FT203IU

4

Lý đại cương 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh (3,0)

PE012IU

3

 

4

Hóa thực phẩm (3,0)

FT202IU

3

Hóa hữu cơ

5

Hóa sinh (3,1)

BT156IU

4

Hóa hữu cơ

 

HỌC KỲ IV

 

17

 

1

Phân tích thực phẩm (3,1)

FT302IU

4

Nhập môn khoa học và công nghệ thực phẩm

2

Thống kê sinh học (2,1)

BT152IU

3

 

3

Vi sinh thực phẩm (3,1)

FT204IU

4

Sinh học đại cương

4

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng (3,0)

FT205IU

3

Hóa sinh

5

Enzyme và lên men thực phẩm (2,1)

FT206IU

3

Hóa sinh

 

HỌC KỲ V

 

18

 

1

Quá trình và thiết bị thực phẩm 1 (3,1)

FT301IU

4

Các nguyên lý kỹ thuật thực phẩm

2

Luật và tiêu chuẩn thực phẩm (3,0)

BTFT308IU

3

Nhập môn khoa học và công nghệ thực phẩm

3

Độc tố và an toàn thực phẩm (3,0)

FT303IU

3

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

4

Bao bì và phụ gia thực phẩm (3,0)

FT306IU

3

Hóa thực phẩm

5

Đường lối Cách mạng của Đảng Công Sản Việt Nam (2,0)

PE013IU

2

 

6

3 tín chỉ từ môn học tự chọn

3

 

 

HỌC KỲ VI

 

16

 

1

Quá trình và thiết bị thực phẩm 2 (3,1)

FT304IU

4

Các nguyên lý kỹ thuật thực phẩm

2

Các hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm (3,0)

FT305IU

3

Thống kê sinh học

3

Phân tích vi sinh thực phẩm (2,2)

FT309IU

3

Vi sinh thực phẩm

4

Phương pháp thiết kế thí nghiệm (3,0)

BT216IU

3

 

5

3 tín chỉ từ môn học tự chọn

3

 

 

HỌC KỲ VII

 

14

 

1

8 tín chỉ từ môn tự chọn chuyên ngành

 

8

Quá trình và thiết bị thực phẩm 1

3

Phân tích cảm quan thực phẩm (2,1)

FT407IU

3

Phân tích thự phẩm
Thống kê sinh học

4

Phát triển sản phẩm và tiếp thị (2,1)

FT408IU

3

Phân tích thự phẩm
Thống kê sinh học

HỌC KỲ HÈ ( NĂM III)

 

2

 

1

Thực tập ngành (0,2)

FT409

2

Tích lũy tối thiểu 90 tín chỉ

 

HỌC KỲ VIII

 

12

 

 

Luận văn tốt nghiệp (0,12)

BT179IU

12

Tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ


 

Môn tự chọn nhóm 1 (chọn 6 tín chỉ)

Môn học trước

1

Quản lý dự án (3,0)

IS150IU

3

 

2

Nhập môn quản trị kinh doanh (3,0)

BA115IU

3

 

3

Quản lý sản xuất và vận hành (3,0)

BA164IU

3

 

4

Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (3,0)

BA022IU

3

 

5

Giao tiếp kinh doanh (3,0)

BA006IU

3

 


 

Môn tự chọn chuyên ngành nhóm 2 (chọn 8 tín chỉ)

Môn học trước

1

Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (3,1)

FT401IU

4

Quá trình và thiết bị thực phẩm 1

2

Công nghệ đồ uống (3,1)

FT402IU

4

3

Công nghệ chế biến lương thực (3,1)

FT403IU

4

4

Công nghệ chế biến thủy sản (3,1)

FT404IU

4

5

Công nghệ chế biến các sản phẩm thịt (3,1)

FT405IU

4

6

Công nghệ chế biến chè, cà phê, cacao (3,1)

FT406IU

4

 

Danh sách các môn học tiên quyết  (áp dụng từ năm 2017)

Tên môn học

Môn học tiên quyết

Phân tích thực phẩm

 

 

 

 

 

Nhập môn khoa học và công nghệ thực phẩm

Vi sinh thực phẩm

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

Enzyme và lên men thực phẩm

Quá trình và thiết bị thực phẩm 1

Luật và tiêu chuẩn thực phẩm

Độc tố và an toan thực phẩm

Bao bì và phụ gia thực phẩm

Quá trình và thiết bị thực phẩm 2

Các hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm

Phân tích vi sinh thực phẩm

Phân tích cảm quan thực phẩm

Phát triển sản phẩm và tiếp thị


            

 

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin                      

Giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Nnội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                     

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                     

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học.

Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Kỹ năng Nghe và Kỹ năng Viết)    

Những kỹ năng nghe tiếng Anh học thuật, ghi chú, và thảo luận sẽ giúp sinh viên làm quen với những khó khăn trong việc học tiếng Anh ở đại học. Sinh viên sẽ học các kỹ năng cần thiết cho sinh viên đại học quốc tế, bao gồm: nghe bài giảng chủ động, ghi chú hiệu quả, tham gia thảo luận tự tin. Cùng với các kỹ năng nghe, sinh viên cũng sẽ trau giồi thêm vốn từ vựng  học thuật.

Môn học nhằm nâng cao kỹ năng viết trình độ tiền nâng cao (pre-advanced). Chương trình tập trung vào việc xây dựng bài luận dựa trên các kỹ năng viết như: làm dàn bài, viết câu luận đề, kết nối và sắp xếp trình tự các đọan, dung từ và cụm từ nối để tạo sự mạch lạc cho bài văn. Các thể loại bao gồm: miêu tả người, đồ vật, qui trình, trình bày ý kiến, so sánh và đối chiếu, nguyên nhân – kết quả, vấn đề - giải pháp, nghị luận

Tiếng Anh chuyên ngành 2 (Kỹ năng Viết và Kỹ năng Nói)       

Môn học nhằm cung cấp một cách tổng quát cấu trúc của một bài viết báo cáo nghiên cứu. Nội dung của khóa học bao gồm: các thành phần của bài báo cáo, kỹ năng chọn và giới hạn đề tài, viết câu luận đề, làm dàn bài, tìm và dẫn chứng tài liệu, ghi chú, viết mở bài, nội dung chính và kết luận, viết và sửa chữa bản nháp. Sinh viên sẽ thực hành trên các đề tài liên quan đến môn học của mình.

Môn học cung cấp cho sinh viên các chiến lược thiết thực sử dụng trong việc thuyết trình. Ngòai ra sinh viên được giúp đỡ hình thành kỹ năng lắng nghe, nhận xét và nêu ý kiến phản hồi đối với các bài thuyết trình khác trong lớp.

Tư duy phân tích (Critical thinking)                                               

Môn học này cung cấp sinh viên những kiến thức nền về tư duy phân tích, kỹ năng hữu ích đối với mọi đối tượng ngành nghề. Sinh viên thực hành với các dạng lý luận, phân tích, đánh giá các lý luận của mình và của người khác. Sinh viên được hỗ trợ các phương pháp tìm kiếm thông tin để lý luận và kiểm định lý luận.

Toán cao cấp                                                                                    

Nội dung chính: Hàm số, Giới hạn, Tính liên tục, Đạo hàm, Đạo hàm cho các hàm cơ bản, Qui tắc tính đạo hàm, Ứng dụng của đạo hàm, Quy tắc L’hospitail, Tối ưu, Phương pháp Newton, Tích phân, Tích phân xác định, Các định lý cơ bản của giải tích, kỹ thuật tính tích phân.

Vật lý 1                                                                                              

Khảo sát động học, động lực học, năng lượng học của chuyển động của chất điểm và của vật rắn.

Vật lý 2                                                                                              

Khảo sát động lực học lưu chất, tính chất của khí lí tưởng, và các nguyên lí nhiệt động lực học

Hóa học đại cương                                                                          

Cấu trúc nguyên tử, các liên kết hoá học; chất khí, lỏng, rắn và dung stoichiometry của dung dịch; nhiệt động học và động học hoá học; cân bằng hoá học; acid và bazơ; cân bằng acid-bazơ và các chất đệm.

Hóa hữu cơ                                                                                   

Môn học được chia thành 2 phần chính. Phần đầu chuyên về các nguyên lý cơ bản về hoá học, hoá hữu cơ và tính chất của các hợp chất hữu cơ. Kiến thức này cần thiết để có thể hiểu được các kiến thức ở các phần và các môn học tiếp theo, như hóa học hữu cơ của tế bào sống, hoá phân tích, sinh lý và hoá sinh. Phần còn lại chuyên sâu về hoá hữu cơ của tế bào sống, bao gồm hoá học carbohydrate, lipid, amino acid và nucleic acid.

Sinh học đại cương                                                                      

Giới thiệu các thuật ngữ sinh học. Các chủ đề bao gồm cấu trúc và chức năng tế bào đến các quá trình trao đổi chất, tín hiệu tế bào, sinh học động, thực vật đến gen và ứng dụng của chúng trong công nghệ sinh học. Tiến hóa sinh học và đa dạng sinh học cũng sẽ được đề cập với các quy luật tiến hóa chi phối tất cả sinh vật. Những kỹ thuật và phương pháp khoa học cần thiết để tiếp cận  nghiên cứu lĩnh vực này cũng sẽ được hướng dẫn suốt khóa học.

Vi sinh vật đại cương                                                                     

Các kiến thức, khái niệm cơ bản về VSV như đặc điểm hình thái và sinh lý của VSV; quá trình trao đổi chất của VSV; quá trình sinh trưởng và phát triển của VSV; sự di truyền và biến dị của VSV và các hệ sinh thái của VSV; các bài tập và thí nghiệm.

Hóa sinh                                                                                         

Giới thiệu cấu trúc và chức năng phân tử, các phản ứng trao đổi chất, và sự điều hòa các quá trình sinh hóa. Tập trung đến các nội dung chuyển hóa sinh hóa của các chất căn bản sự sống như đường, chất béo, nitơ và mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất giữa chúng. Cấu trúc, chức năng và phân loại học các enzyme tham gia vào các quá trình sống. Đề cập đến quá trình sinh hóa của tiến trình sao mã, dịch mã và sinh tổng hợp protein, đặc biệt là lý thuyết kỹ thuật xác định trình tự gen. Trong phần thực hành, sinh viên sẽ nắm vững cách chuẩn bị dung dịch mẫu, dung dịch hoá chất chuẩn, biết cách thiết kế một thí nghiệm sinh hóa, và cơ sở các phương pháp sinh hóa ứng dụng.

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học                                            

Thông qua môn học này sinh viên sẽ được tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học chung như phương pháp xác định vấn đề cần nghiên cứu, phương pháp thiết kế thí nghiệm/thu mẫu, ứng dụng phần mềm thống kê để xử lý số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu. Ngoài giảng dạy lý thuyết, môn học còn tổ chức cho sinh viên làm một bài tập lớn xuyên suốt trong thời gian học nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tiễn nghiên cứu.

Khoa học môi trường

Trang bị cho sinh viên đại học với kiến ​​thức cần thiết về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sinh thái của con người.
Nâng cao nhận thức chung của sinh viên về tác động có thể có của các hoạt động của con người đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên để đánh giá những hoạt động kinh tế liên quan.

Thống kê sinh học                                                                          

Môn học trình bày lý thuyết mẫu, các dạng phân phối, phương thức đo đạc quần thể, phương pháp chuyển dạng và trình bày số liệu, nguyên tắc kiểm định thống kê và các kiểm định thường dùng (phân tích tần suất, phân tích phương sai, phân tích tương quan, so sánh trung bình nhóm, phân tích hồi qui tuyến tính). Việc giảng dạy lý thuyết được minh họa với các ví dụ cụ thể và bài thực hành sử dụng phần mềm thống kê.

Giao Tiếp Kinh Doanh


Khóa học này bao gồm cả lý thuyết và công cụ cần thiết để xây dựng và quản lý các trang web thương mại điện tử. Các chủ đề cụ thể bao gồm các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, tiếp thị, bảo mật, tùy chọn lưu trữ, an toàn giao dịch, máy chủ web cài đặt và cấu hình, các dịch vụ web và giao tiếp với hệ thống
tài sản kế thừa.

Quản lý dự án                                                                                 

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản để xem xét toàn bộ các giai đoạn của dự án với các khía cạnh quản lý, kinh tế, kỹ thuật, và tài chánh qua đó có thể quản lý dự án một cách hiệu quả. Môn học bao gồm các nội dung: xác định, đánh giá và chọn lựa dự án, cấu trúc dự án, điều độ dự án, quản lý nguồn lực, công nghệ, ngân sách, chi phí, kiểm soát dự án, kết thúc dự án. Môn học còn trang bị kiến thức về các dự án nghiên cứu & phát triển, về hỗ trợ máy tính trong quản lý dự án.

Các nguyên lý tiếp thị                                                                 

Các nguyên lý cơ bản của môn tiếp thị. Các kiến thức về Nhu cầu thi trường và Tâm lý khách hàng, cũng như các Chiến lược tiếp thị, liên quan tới khái niệm 4 P. Các phương pháp khác nhau để nghiên cứu thị trường và các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới các hoạt động tiếp thị.

Quản lý sản xuất và vận hành                                                       

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản để ra quyết định trong quản lý sản xuất và tác vụ từ các vấn đề chiến lược như Họach định mặt bằng và vị trí, Họach định công nghệ và sản phẩm, Quản lý chất lượng, Quản lý nguồn lực đến các vấn đề chiến thuật như  Dự báo, Quản lý tồn kho và nguyên vật liệu, Họach định sản xuất, Điều độ, Quản lý dự án, Quản lý bảo trì công nghiệp.

Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần                                             

Môn học này khảo sát những vấn đề chính yếu liên quan đến việc thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng liên quan đến sự tích hợp hiệu quả các nhà cung cấp, nhà máy, nhà kho và các cửa hàng sao cho sản phẩm được phân phối đến khách hàng đúng thời điểm và đủ số lượng. Một trong những mục tiêu chủ yếu của quản lý chuỗi cung ứng là cực tiểu tổng chi phí của chuỗi cung ứng và thỏa mãn những yêu cầu dịch vụ khác nhau.

Nhập môn Quản trị Kinh doanh

·         Cung cấp kiến ​​thức về phạm vi, chiều sâu, và sứ mệnh của trường Đại học.

·         Giới thiệu các mảng chức năng của kinh doanh và sự liên kết giữa chúng.

·         Cung cấp cho sinh viên một nhận thức mạnh mẽ về các vấn đề toàn cầu, bao gồm cả sự hiểu biết về phương pháp tiếp cận đạo đức kinh doanh và các vấn đề đa quốc gia.

·         Phát triển kỹ năng nghiên cứu cơ bản, phân tích, viết, tin học, đội nhóm, và kỹ năng thuyết trình cho sinh viên.

·         Phát triển các kỹ năng tư duy phản biện và thông tin liên lạc thông qua sự phát triển của một danh mục đầu tư của một công ty trong một ngành công nghiệp mà họ quan tâm.

Nhập môn Khoa học và Công nghệ thực phẩm                               

Khóa học gồm 5 modul chính, có liên quan tới nhau: (1)Nhập môn các Khoa học Thực phẩm: Thành phần của thực phẩm. Các dưỡng chất, phụ gia, nguyên liệu. Các thuộc tính cảm quan và chất lương thực phẩm. An toàn thực phẩm, các quy định, nhãn sản phẩm. Các khái niệm cơ bản của Hóa thực phẩm, Hóa sinh; (2) Nhập môn vi sinh thực phẩm: VSV, phân loại, các điều kiện phát triển. Các bệnh liên quan tới thực phẩm, ngộ độc, hỏng sản phẩm, lên men; (3) Chế biến thực phẩm và bảo quản: Các khía cạnh công nghiệp và thương mại. Kỹ thuật thực phẩm, kiểm soát chất lượng. Các nguyên lý bảo quản thực phẩm. Sấy, lạnh đông, đonhs hộp, bao gói, bảo quản bằng hóa chất, chiếu xạ. Chế biến thực phẩm, tạo công thức, chức năng. Luật thực phẩm, thanh tra thực phẩm, thu hồi sản phẩm; (4) Các nguyên liệu chính: ngũ cốc, hạt có dầu, rau quả, chè, cà-phê, ca cao, sữa, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản; (5) Nghiên cứu và phát triển. Năng lực của kỹ sư thực phẩm. Cơ hội nghề nghiệp cho một kỹ sư thực phẩm.

Các nguyên lý Kỹ thuật  thực phẩm                                              

Môn học giới thiệu: (1) Các nguyên lý cơ bản của kỹ nghệ thực phẩm – vật chất và năng lượng. Thành phần của thực phẩm, các thuộc tính vật lý. Nhập môn chế biến thực phẩm; (2) Các đơn vị và dimension. SI, CGS, hệ thống Anh. Hệ số chuyển đổi đơn vị. Sự nhất quán về dimension; (3) Cân bằng vật chất. Các quá trình gián đoạn và liên tục. Phương trình cân bằng vật chất tổng quát; (4) Nhiệt động học. Các thuộc tính nhiệt động học. Hơi và khí. Định luật khí lý tưởng. Khí thực. Nhiệt ẩn và nhiệt sensible. Enthalpy. Cân bằng nhiệt; (5) Cơ học chất lỏng. Độ nhớt động học. Dòng chảy tầng và dòng chảy rối. Dòng chất lỏng trong ống, tổn áp, ma sát. Số Reynolds. Phương trình Bernoulli; (6) Lý thuyết truyền nhiệt. Dẫn nhiệt, truyền nhiệt, bức xạ. Định luật Fourier. Các áp dụng truyền nhiệt. Truyền nhiệt ổn định. Các phương trình truyền nhiệt. Các số không thứ nguyên. Thiết bị trao đổi nhiệt. Hệ số truyền nhiệt.


Hoá thực phẩm                                                                                

Hóa học và sinh hóa thực phẩm và các thay đổi nảy sinh trong quá trình chế biến và sử dụng; nước, hệ phân tán, carbohydrate và keo, lipid; protein, enzyme, màu và các chất màu, độc tố học thực phẩm, thay đổi giá trị dinh dưỡng của các vitamin và chất khoáng trong quá trình chế biến.

Vi sinh thực phẩm                                                                           

Sinh thái học VSV liên quan tới thực phẩm; ảnh hưởng của môi trường tới sự hỏng thực phẩm và quá trình chế biến thực phẩm; các tổn hại vật lý, hóa học và sinh học gây ra do SVS trong thực phẩm; kiểm nghiệm VSV trong thực phẩm; sức khỏe cộng đồng và vệ sinh SVS; các bài tập và thí nghiệm.

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng                                          

Các yếu tố của dinh dưỡng người, bao gồm vitamins, khoáng chất, các chất chống o-xy hóa, bao gồm nguồn gốc, trao đổi chất và các chức năng trong cơ thể người; giá tri dinh dưỡng của thực phẩm; nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe con người; Sự ô nhiễm thực phẩm bởi các tác nhân sinh học. Ô nhiễm thực phẩm bởi các tác nhân hoá học. Ngộ độc thực phẩm. Các biện pháp tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm. Khái niệm nutraceuticals, thực phẩm sức khỏe, thực phẩm chức năng và các tác động của chúng tới sức khỏe. Phân lọai thực phẩm chức năng. Các nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm chức năng. Chế biến, phân phối và quản lý thực phẩm chức năng.

Enzym và lên men thực phẩm                                                       

Các nội dung bao gồm: (1) Phân loại và ứng dựng các enzyme trong chế biến thực phẩm; (2) Cơ chế phản ứng enzyme; (3) Phân loại, đặc trưng và nguồn gốc các VSV trong lên men TP; (4) Các hoạt động trao đổi chất của VSV và ảnh hưởng của chúng tới tính chất của sản phẩm; (5) Chế biến các thực phẩm lên men; (6) Tăng trưởng, duy trì và tàng trữ các men giống VSV; (7) Các vấn đề nảy sinh trong quá trình lên men và phương pháp giải quyết.

Quá trình và thiết bị TP 1                                                            

Nội dung bao gồm các phần chính sau: (1) Tổng quan truyền nhiệt; (2) Cấu trúc, thuộc tính vật lý của nước; (3) Psychrometry; (4) Lý thuyết sấy; (5) Các quá trình sấy công nghiệp; (6) Chất lượng và tính ổn định của thực phẩm sấy; (7) Lý thuyết lạnh đông; (8) Công nghệ lạnh đông thực phẩm; (9) Thay đổi của thực phẩm trong quá trình lạnh đông; (10) Các nguyên lý bảo quản thực phẩm bằng nhiệt; (11) Mức kháng cự nhiệt của VSV và enzyme; (12) Tính toán quá trình thanh trùng; (13) Các quá trình tiệt trùng quy mô công nghiệp; (14) Bảo quản thực phẩm không dùng nhiệt: nguyên lý chiếu xạ TP; (15) Các nguyên lý xử lý bằng áp suất cao.

Quá trình và thiết bị TP 2                                                            

Bao gồm các nội dung chính: (1) Tổng quan lý thuyết chuyển khối; (2) Lý thuyết chưng cất; (3) Các quá trình hấp thụ; (4) Các quá trình trích ly; (5) Các quá trình cô đặc; (6) Các quá trình tách cơ học; (7) Các quá trình phối trộn; (8) Các quá trình xay, nghiền.

Phân tích thực phẩm                                                                      

Các nguyên lý trong phân tích hoá học và phân tích công cụ cho các công tác phân tích định tính và định lượng của hàm ẩm, protein, carbohydrate, lipid, chất xơ, khoáng chất và vitamin. Giới thiệu các kỹ thuật cơ bản trong phân tích TP và phân tích sinh vật khác. Các phương pháp Gravimetric, volumetric, quang phổ, sắc ký khí (GC), sắc ký lỏng cao áp (HPLC), quang phổ cận hồng ngoại (IR), và quang phổ hấp phụ nguyên tử.

Độc tố học và an toàn thực phẩm                                                 

Khái niệm về chất độc. Quá trình hấp thu, phân bố và đào thải các chất độc cũng như sự chuyển hoá sinh học của các chất độc. Các cơ chế tác dụng của chất độc đến các phân tử sinh học và khả năng điều biến độc tính của chất độc. Khái niệm về độc tính, các phương pháp nghiên cứu và các nhóm chất gây độc tính. Khái niệm an tòan thực phẩm, các mối nguy tới an tòan thực phẩm. Các hệ thống quản lý vệ sinh an tòan thực phẩm.

Các hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm                          

Khái niệm chất lượng thực phẩm. Chương trình kiểm sóat chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm. Các công cụ thống kê trong kiểm sóat chất lương. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; lấy mẫu, đánh gía các chỉ tiêu cảm quan và các yếu tố khác. Các hệ thống kiểm soát và quản lý chất lượng trong chế biến thực phẩm; quản lý chất lượng toàn diện; HACCP, ISO 9000, SSOP và GMP.

Bao bì và phụ gia thực phẩm                                                           

Bao gồm các kiến thức về chức năng của bao bì, các loại chất liệu để làm bao bì, Các phương pháp chế tạo bao bì, công nghệ đóng gói thực phẩm và sự  biến đổi chất lượng thực phẩm khi chứa đựng trong bao bì.

Các loại chất phụ gia được phép sử dụng trong chế biến nông sản thực phẩm. Các phương pháp  sử dụng các chất phụ gia trong quá trình chế biến, bảo quản và lưu thông các sản phẩm thực phẩm trên thị trường. Khả năng gây độc hại của chất phụ gia thực phẩm. Các chất trợ giúp thường được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm

Phân tích vi sinh thực phẩm                                                          

Các nguồn vi sinh vật, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển vi sinh vật thực phẩm (các vi sinh vật gây hỏng, gây bệnh và gây ngộ độc). Các phương pháp kiểm định các chỉ tiêu vi sinh vật và các loại vi sinh vật thường bị nhiễm trong các sản phẩm thực phẩm cũng như các nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra vi sinh thực phẩm ở mức độ công nghiệp.

Phân tích cảm quan thực phẩm                                                    

Đại cương về đánh giá cảm quan thực phẩm; Cơ sở sinh lý học thần kinh của đánh giá cảm quan; Các phép thử sử dụng trong kỹ thuật đánh giá cảm quan; Phương diện thực hành của kỹ thuật đánh giá cảm quan thực phẩm và thực hành đánh giá cảm quan một số sản phẩm thực phẩm theo TCVN.

Phát triển sản phẩm thực phẩm và tiếp thị                                

Các nguyên lý và các bước trong quá trình phát triển một sản phẩm mới; tạo công thức, sản xuất thí nghiệm, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu tính khả thi thương mại.

CN chế biến sữa và các sản phẩm sữa                                         

Thành phần hoá học của sữa: Hệ vi sinh vật của sữa. Một số tính chất vật lý hoá học đặc trưng của sữa. các yếu tố ảnh hưởng tới thành phần và sản lượng của sữa, chất lượng và an toàn sữa, công nghệ các sản phẩm sữa. Sữa ung, sữa chua, phomát, bơ, sữa cô đặc, sữa bột và kem. HACCP cho nhà máy sữa. Thiết bị đặc trưng chủ yếu cho công nghệ sữa.

Công nghệ đồ uống                                                                         

Giới thiệu về các loại thức uống có cồn và không có cồn. Các nguyên lý cơ bản và quy trình chế biến nước ép trái cây, thức uống giả nước trái cây, bia, rượu vang và các loại rượu truyền thống của Việt Nam.

Công nghệ chế biến lương thực                                                    

Cấu trúc, thành phần, và tính năng sử dụng của gạo, đại mạch và các hạt lương thực khác, để sản xuất tinh bột, bột ngũ cốc, các phụ phẩm xay sát, các loại thực phẩm chế biến từ ngũ cốc; các công nghệ chế biến ngũ cốc như công nghệ khô và công nghệ ướt, quy trình làm bánh mỳ, công nghệ đùn nổ (extrusion), công nghệ mỳ sợi, mỳ ống, vv; kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất; các thí nghiệm thực hành.

Công nghệ chế biến hải sản                                                            

Cơ sở nguyên liệu của ngành công nghiệp chế biến hải sản; Công nghệ bảo quản nguyên liệu hải sản; Các quá trình cơ bản trong công nghệ bảo quản và chế biến hải sản; Nguyên vật liệu phụ dùng trong chế biến hải sản; Công nghệ sản xuất các sản phẩm hải sản; Công nghệ chế biến phụ phẩm; Vệ sinh an toàn thực phẩm hải sản.

Công nghệ chế biến các sản phẩm thịt                                          

Nguyên liệu thịt: thành phần hóa, lý và dinh dưỡng. Các biến đổi hóa sinh của cơ sau khi giết mổ. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt. Các quy trình cơ bản chế biến thịt. Phụ gia trong công nghiệp thit. Các tính chất hóa học và vi sinh vật của các sản phẩm từ thịt. Vi sinh vât thịt. GMP, HACCP áp dụng cho chế biến thit. Khái niệm cơ bản về đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng. Các công nghệ cao áp dụng trong chế biến và bảo quản các sản phẩm thịt.

Công nghệ chế biến chè, cà-phê, ca-cao                                         

Giới thiệu chung, công nghệ sau thu hoạch và chế biến chè.

Giới thiệu chung, công nghệ sau thu hoạch và chế biến cà phê.

Giới thiệu chung, công nghệ sau thu hoạch và chế biến ca cao. Các sản phẩm thực phẩm từ ca cao.

 

spacer
dummy