12 Tháng Bảy 2020

Các hướng nghiên cứu chính ở Khoa Hóa Ứng dụng

 • Hóa dược

 • Tin sinh học

 • Nghiên cứu các tương tác phân tử sinh học sử dụng các kỹ thuật phổ quang học tuyến tính và không tuyến tính.

 • Tổng hợp và nghiên cứu các thuốc nano dùng trong liệu pháp quang động lực

 • Nghiên cứu protein và peptide bề mặt

 • Nghiên cứu các DNA ổn định bề mặt

 • Nghiên cứu các vật liệu polymer ưu việt mới

 • Xác suất trong sinh học

 • Mô phỏng quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh học (biodiesel)

 • Thiết kế vật liệu/xúc tác

 • Mô hình và mô phỏng hóa các quá trình hóa lý phức tạp


spacer
dummy