15 Tháng Tám 2020

Cựu học viên

Danh sách cựu học viên và bài báo được đăng qua các khóa thạc sĩ

STT

Họ tên

Bài báo

Trong nước

Quốc tế

Hội nghị

1

Bùi Thanh

Hòa
2

Phạm Cao

Khải

1. Phạm Cao Khải, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng các chất cảm ứng đến tích tụ taxol trong nuôi cấy tế bào thông đỏ. Tạp chí dược liệu, 16:323-329.

 

2. Phạm Cao Khải, Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng các chất kích thích cảm ứng đến tích tụ taxol trong nuôi cấy tế bào thông đỏ (Taxus wallichiana L.). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, pp.31.


3. Phạm Cao Khải, Trần Văn Minh, 2013. Nhân nhanh Protocorm và nuôi cấy sinh trưởng hoa lan, cà phê vối (Coffea robusta), lát hoa Côn đảo (Chukrasia tabularis) bằng kỹ thuật Bioreactor bán chìm ngập quãng. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội, 9/2013, Quyển 2, pp. 878.

3

Quách Thanh
4

Đặng Thị Lan

Anh

1. Đặng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Huệ, 2013. Tầm soát đột biến trên đoạn gene mã hóa cho domain β + α của enzyme G6PD trong các trẻ sơ sinh mắc bệnh thiếu men G6PD tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y Học TP. Ho Chi Minh, 17(2), 94-100.

2. Nguyen Thi Hue, Dang Thi Lan Anh, 2013. The Viangchan-G6PD Mutation in Vietnamese-Kinh. International journal of human genetics, 13(2): 85-92.

3. Nguyen Thi Hue, Dang ThiLan Anh, Huynh Le Thao Trinh and Phan Ngo Hoang, 2013. Common mutations in G6PD of Vietnamese-Kinh deficient patients. African Journal of Biotechnology, 12(12), 1318-1325.

4. Dang Thi Lan Anh, Nguyen Thi Hue, 2013. Screening the mutations on the G6PD gene encoding for β + α domain in Vietnamese Kinh population. HGM 2013 and 21st International Congress of Gentics, HGM2013-ICG-1501HGM. (Abstract)

5. Đặng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Huệ, 2012. Tầm soát các đột biến trên vùng domain B + A của gene G6PD trong quần thể người Kinh ở Việt Nam. Hội nghị khoa học lần thứ 8-DHKHTN, Tp. HCM, trang 365. (Abstract)

6. Nguyen Dien Thanh Giang, Nguyen Thi Hue, Phan Tuan Phong, Nguyen Dieu Hoai Chan, Dang Thi Lan Anh, Nguyen Khac Han Hoan, Pham Nghiem Minh, Huynh Thi Thu Thuy, 2011. The association of G6PD-Viangchan mutation with G6PD deficiency disease in Vietnamese population. Tạp chí Công nghệ sinh học-Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc- Khu vực phía Nam lần II - 2011. (Abstract)

5

Phạm Thị Lan

Chi


1. Chi, P.T.L, Hung, P.V, Phi, N.T.L., 2011. Antifungal activities of essential oils from citrus grown in South of Vietnam. Journal of Science and Technology 49(1A), 404-409.

2. Hung, P.V, Chi, P.T.L, Phi, N.T.L., 2013. Comparison of antifungal activities of Vietnamese citrus essential oils. Natural Product Research 27(4-6), 506-508.

3. Chi, P.T.L, Hung, P.V, Phi, N.T.L., 2011. Inhibition of citrus essential oils on Mucor hiemalis. 2nd National Biotechnology Conference in Southern Vietnam.

4. Lam, H.M, Chi, P.T.L, Phi, N.T.L.,2013. Antioxidant and antimicrobial activities of Vietnamese pomelo esential oils extracted by Vacuum-hydro distillation method. National Conference Biotech, HaNoi.

5. Chi, P.T.L, Lam, H.M., Hung, P.V, Phi, N.T.L., 2013. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial capacity of Vietnamese pomelo’s essential oils extracted by cold-pressing and vacuum distillation methods. 2nd Natural Pigments Conference for South-East Asia, Indonesia.

6. Tram, L.V.B, Chi, P.T.L, Phi, N.T.L., 2013. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial capacity of Da Lat lime peel’s essential oils. National Conference Biotech, HaNoi.

6

Lê Nguyễn Tùy

Duyên1. Duyen Le Nguyen Tuy, Hoang Le Son. 2013. Preparation and evaluation of nano silverparticles loaded Biogel for burn healing. The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application-IWNA 2013

7

Hoàng Thanh

Hải1. Hoang Thanh Hai, Nguyen Thi Hue, Nguyen Khac Han Hoan. Apply Multiplex QF-PCR in Prenatal Diagnosis of HB BART’S HYDROPS FETALIS in Vietnameses, Proceedings of the National Conference of Biotechnology 2013, Hanoi, Vietnam

8

Phan Công

Hoàng1. Hoang Phan C, Tung Hoang. 2013. Isolation and identification of heterotrophic bacteria producing exopolysaccharides and handling ammonia from shrimp pond water applied biofloc technology. Proceedings of the 5-th National Conference on Ecology and Biological Resources, Hanoi, Vietnam (in Vietnamese).

2. Hoang Phan C, Bao Le, Tung Hoang. 2013. Evaluation of flocculating activity and ammonia removal rate of Pseudomonas spp. isolated from commercial shrimp ponds. Proceedings of the National Conference of Biotechnology 2013, Hanoi, Vietnam (in Vietnamese).

9

Lương Trần Mỹ

Linh

1. Linh LTM, Trang NTT, Nga LTT, Minh TV và Si DM, 2013. Tạo dòng và biểu hiện interleukin-29 người tái tổ hợp ứng dụng trong điều trị. Tạp chí Dược Học 53(451): 29-35.10

Tăng Thị Ngọc

Nữ


1. Nu T and Ly LT, 2013. Comparative study on 11β – HydroxySteroid Dehydrogenase 1. Res. J. Bio Tech., 8 (5), 18-23.


11

Nguyễn Thị Phương

Thoa


1. Thoa T.P. Nguyen, Lam K. Huynh "Detailed pyrolysis mechanism of guaiacol – A model compound for biomass lignin" Journal of Science and Technology 51 (5B) (2013) 16-20.


12

Đoàn Thị Thanh

Vinh


1. Tu Nguyen, H. K., Vinh Doan, T. T, Ly Ha, D., Huu Nguyen, N "Cell division inhibitor minC from Lactobacillus Acidophilus VTCC-B-871 and detection of antimicrobial activities in functional study" Afr. J. Pharm. Pharmacol. (2012), 6(48), 3293-3298

2. Tu Nguyen H K, Vinh Doan TT, Huu Nguyen N, Molecular cloning, expression of MinD gene f-rom Lactobacillus acidophilusVTCC-B-871 and analyses to identify Lactobacillus rhamnosus PN 04 f-rom Vietnam Hottuynia cordata Thunb. Ind. J. microbiol, (2013), 53 (4). Online

3. Tu Nguyen H K, Vinh Doan TT, Huu Nguyen N, Ly Ha D, Studies of the paclitaxel delivery and antimicrobial Activities generated by MinD f-rom Lactobacillus Acidophilus VTCC-B-871. Journal of pure and applied microbiology. (2013), 7 (1), 479-484

4. Vinh Doan TT, Tu Nguyen HK. Study on Minicell Generation of Lactobacillus acidophilus VTCC - B - 871 for Drug Delivery. J. appl.pharm.sci. (2013), 3(5), 33-36

5. Tu Nguyen H.K., Ly Ha D., Vinh Doan T.T., Tu Quach T., Kim Nguyen H "Study of Lactobacillus acidophilus by restriction fragment length polymorphism (rflp) analysis" IFMBE Proceedings (2013) , 40., 334-337

6. Tu Nguyen, H. K., Vinh Doan, T. T, Ly Ha, D. Molecular Cloning and Overexpression of MinD Gene From Lactobacillus Acidophilus VTCC-B871- International symposium of Biotechnology 2012


13

Đặng Huệ

Anh

1. Đặng Huệ Anh. Nghiên cứu tỉ lệ hình dạng bình thường của tinh trùng sau quá rình lọc rửa để thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)” – HCMC Pharmacy and Medicine University Paper (2011)

2. Đặng Huệ Anh. Mối tương quan giữa ROS tinh dịch, sự phân mảnh DNA tinh trùng và tỉ lệ hình dạng tinh trùng bình thường trên các trường hợp thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) – Tap chi Phu San.


3. Đặng Huệ Anh. Mối tương quan giữa ROS tinh dịch, sự phân mảnh DNA tinh trùng và tỉ lệ hình dạng tinh trùng bình thường trên các trường hợp thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) – Vietnam IVF conference III (2014)

14

Đinh Bùi Quỳnh

Anh


1. Dinh Bui Quynh Anh, Nguyen Thi Tieu Mi, Do Ngoc Anh Huy, Pham Van Hung (2014). Isolation and optimization of growing condition of Bacillus sp. from fermented shrimp paste for high fibrinolytic enzyme production. Arabian Journal for Science and Engineering

2. Dinh Bui Quynh Anh, Do Ngoc Anh Huy, & Pham Van Hung. Optimization of growing conditions for the production of fibrinolytic enzymes by bacillus subtilis using response surface methodology. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 9/2013, Quyển 2, Trang 30-34.

3. Nguyen Thi Tieu Mi, Dinh Bui Quynh Anh, & Pham Van Hung. Optimization of growing condition for production of fibrinolytic enzymes by bacillus weihenstephanensis. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 9/2013, Quyển 2, Trang 374-378.

4. Dang Thi Kim Xoan, Dinh Bui Quynh Anh, & Pham Van Hung. Quantification of fibrinolytic enzymes in traditional fermented soybean pastes and identification of related bacteria. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 9/2013, Quyển 2, Trang 664-667.

15

Nguyễn Thị Anh

Đào


1. Dao, N. T. A, Tu. N. H. K (2014). Determination of the Antioxidant Activities of Ethanol Extracts from Lactobacillus rhamnosus PN04. Biosci., Biotechnol. Res. Asia, 11(1), 11-19. (ISI)

2. Dao, N. T. A, Tu. N. H. K (2014). Study on cytotoxicity activities in plant – originated Lactobacillus rhamnosus, Wulfenia Journal, 21 (5), 187-198. (SCIE)

3. Dao, N. T. A, Tu. N. H. K (2014). Detection on Antioxidant and Cytotoxicity Activities of Exopolysaccharides Isolated in Plant-Originated Lactococcus lactis, Biomed. Pharmacol. J., 7(1), 33-38. (ISI)

4. Dao, N. T. A, Tu. N. H. K (2014). Detection on Cytotoxicity Activities in Lactobacillus rhamnosus, J. Pure. Appl. Microbiol, 8(5), 3689-3695. (SCIE)


16

Trần Quang

Đạo

1. Hanh Nguyen T. N., Dao Tran Q., Nghiep Ngo D., Hanh Tran T.M., (2014). Antimicrobial and antioxidant activities of myxomycete exopolysaccharides. Meeting the needs through research innovation in Biotechnology. International University – Vietnam National University HCMC. 42-47. ISBN 978-604-60-1977-0.

2. Tran, D.Q., Nguyen, H.T.N., Tran, H.T.M., Stephenson, S.L., (2014). Myxomycetes from three lowland tropical forests in Vietnam. Mycosphere 5(5), 662–672. ISSN 2077-7019.
Link review: http://mycosphere.org/pdfs/Mycosphere_5_5_7.pdf


17

Nguyễn Diên Thanh

Giang


1. Giang T. Nguyen-Dien, Robert A. Smith, Larisa M. Haupt, Lyn R. Griffiths, Hue T. Nguyen. (2014). Genetic polymorphisms in miRNAs targeting the estrogen receptor and their effect on breast cancer risk. Meta Gene, 2, 226–236


18

Nguyễn Bình Anh

Thư

1. Hoàng Thị Lan Xuân, Nguyễn Hồ Thủy Dung, Nguyễn Bình Anh Thư, & Nguyễn Phương Thảo. (2014). Khảo sát sự biểu hiện của gen GmHK06 và GmRR34 dưới điều kiện thiếu nước ở hai giống đậu tương MTD777-2 và DT20. Tạp chí Sinh học, 36(1se), 232-236.

2. Nguyễn Bình Anh Thư, Hoàng Thị Lan Xuân, & Nguyễn Phương Thảo. (2014). Đánh giá sự biểu hiện của các gen mã hóa nhân tố phiên mã GmNAC092, GmNAC083 và GmNAC057 trong đáp ứng hạn ở hai giống đậu tương Williams 82 và MTD777-2. Tạp chí Sinh học, 36(1se), 244-249.

3. Nguyễn Bình Anh Thư, Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Phương Thảo. (2013). Đánh giá khả năng chịu hạn của hai giống đậutuương ĐT20 và ĐT51 nhằm cung cấp giống triển vọng cho sản xuất và vật liệu chọn giống đậu tương chịu hạn. Tạp chí NN&PT nông thôn, (2), 1-8.

4. Thao, N. P., Thu, N. B. A., Hoang, X. L. T., Ha, V. C., & Tran, L. S. P. (2013). Differential expression analysis of a subset of drought-responsive GmNAC genes in two soybean cultivars differing in drought tolerance. Int. J. Mol. Sci., 14(12), 23828-23841.

5. Thu, N. B. A., Hoang, X. L. T., Doan, H., Nguyen, T.-H., Bui, D., Thao, N. P., & Tran, L.-S. P. (2014). Differential expression analysis of a subset of GmNAC genes in shoots of two contrasting drought-responsive soybean cultivars DT51 and MTD720 under normal and drought conditions. Mol. Biol. Rep., 41(9), 5563-5569.

6. Thu, N. B. A., Nguyen, Q. T., Hoang, X. L. T., Thao, N. P., & Tran, L. S. P. (2014). Evaluation of drought tolerance of the Vietnamese soybean cultivars provides potential resources for soybean production and genetic engineering. Biomed Res Int., 2014, 809736.

7. Hoang, X. L. T., Thu, N. B. A., Thao, N. P., & Tran, L. S. P. (2014). Transcription Factors in Abiotic Stress Responses -Their Potentials in Crop Improvement. In P. Ahmad, M. R. Wani, M. M. Azooz & L. S. P. Tran (Eds.), Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes (Vol. 2). New York: Springer.

8. Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao. (2013). Physiological and molecular studies on drought response in two local soybean varieties – MTD777-2 and DT20. National Biotechnology Conference, Hanoi, Sep -2013, 1157-1161.

9. Nguyen Phuong Thao, Nguyen Binh Anh Thu, Xuan Lan Thi Hoang, Lam-Son Phan Tran (2014). Correlation between expression of a subset of GmNAC genes and drought tolerance degree of soybean cultivars. 2nd Asian University Workshop on Agri-biotechnology - Chulalogkorn University, Thailand, June-2014.

19

Trương Thị Quỳnh

Trâm

1. Truong Thi Quynh Tram & Dang Quoc Tuan. Optimization of spray drying process of ginger oleoresin using response surface methodology. Journal of Science HCM University of Education, 58 (92), 27-3720

Nguyễn Thị Ngọc

Hạnh

1. Hanh Nguyen T. N., Dao Tran Q., Nghiep Ngo D., Hanh Tran T.M., Antimicrobial and antioxidant activities of myxomycete exopolysaccharides, Meeting the needs through research innovation in Biotechnology, 2014, Hochiminh City – Vietnam, 42-47, ISBN 978-604-60-1977-0

2. Tran, D.Q., Nguyen, H.T.N., Tran, H.T.M., Stephenson, S.L., 2014. Myxomycetes from three lowland tropical forests in Vietnam. Mycosphere 5(5), 662–672


21

Nguyễn Thị Xuân

Hương

1. Nguyen Thi Xuan Huong, Nguyen Thao Trang, "Interaction of fluotexine with DOPC lipososomes: An ATR-FTIR study". Vietnam Journal of Chemistry.22

Nguyễn Khôi

Nguyên

1. Nguyen Khoi Nguyen*, Huong Thuy Nguyen, Phu Hong Le. (2014). Kombucha: an industrial development potential in Vietnam. Meeting the needs through research innovation in Biotechnology, 74-81. Agriculture publishing house.

2. Nguyen Khoi Nguyen*, Ngan Thi Ngoc Dong, Huong Thuy Nguyen, Phu Hong Le. (2014). Evaluation of the glucuronic acid production and other biological activities of fermented sweetened black tea by kombucha layer and the co-culture with different Lactobacillus sp strains. International Modern Engineering Research 4 (5), 12-17

3. Nguyen Khoi Nguyen*, Ngan Thi Ngoc Dong, Huong Thuy Nguyen, Phu Hong Le. (2015). Lactic acid bacteria: promising supplements for enhancing the biological activities of kombucha. Springerplus, 4:91.

4. Nguyen Khoi Nguyen*, Phuong Bang Nguyen, Huong Thuy Nguyen, Phu Hong Le. (2015). Screening the optimal ratio of symbiosis between isolated yeast and acetic acid bacteria strain from traditional kombucha for high-level production of glucuronic acid. LWT-Food Science and Technology, 64: 1149-1155.

5. Nguyen Khoi Nguyen*, Huong Thuy Nguyen, Phu Hong Le. (2015). Effects of Lactobacillus casei supplementation and alterations in fermentation conditions on glucuronic acid production by a Dekkera bruxellensis-Gluconacetobacter intermedius kombucha symbiosis model system. Food Biotechnology (article in press)


23

Huỳnh Lê Thảo

Trinh


1. Trinh HLT, Anh DT, Thong PM, Hue NT. 2014. A simple PCR for detection of Aspergillus flavus in infected food. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. Article in press.
Available online at: http://wageningenacademic.metapress.com/content/w811v4136p3x1821/?p=8c2ad1a26dc44f5782e695129a472c53&pi=13#.VD1y3KV37HE

2. Trinh HLT, Linh TTM, Hue NT. 2013. Detection of Aspergillus parasiticus on artificially infected peanut and corn kernels by using PCR method. National Biotechnology Conference. Hanoi, Vietnam. p. 245-249.

3. Nghia LT, Trinh HLT, Hue NT. 2014. Evaluation of the Optimal Multiplex PCR Method for the Detection of Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus on Dried Peanut. The Fifth International Conference on the Development of Biomedical Engineering. Ho Chi Minh City, Vietnam. Poster presentation.

4. Tu LT, Trinh HLT, Hue NT. 2014. Evaluation of the Optimal Multiplex PCR Method for the Detection of Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus on Dried Corn. The Fifth International Conference on the Development of Biomedical Engineering. Ho Chi Minh City, Vietnam. Poster presentation.

5. Vi PT, Trinh HLT, Hue NT. 2014. Modified DNA extraction method for the detection of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus in dried foods. The Fifth International Conference on the Development of Biomedical Engineering. Ho Chi Minh City, Vietnam. Poster presentation.

24

Nguyễn Thị Ánh

Xuân


1. Xuan Thi-Anh Nguyen & Ly Le. (2014). Suggestion of suitable animal models for in vivo studies of protein tyrosine phosphatase 1b (PTP1B) inhibitors using computational approaches. Springerplus, 3(380)

2. Xuan Thi-Anh Nguyen, Duc Thuan Lao, Thu Nghia Tram Le, Minh Si Do. 2013. Co-transfection of epo, gfp and dhfr genes into mammalian cells and selection of cells with stably and highly expressed erythropoietin. Proceeding of The First Gene and Immunotherapy Conference in Vietnam. (Abstract)

25

Đoàn Ngọc

Hiếu

1. Đoàn Ngọc Hiếu and Nguyễn Phương Thảo. 2014.Expression analysis of GmNAC085 in root of two soybean cultivars DT51 and MTD720 under abscisic acid treatment. 2014. Journal of Science and Technology – Vietnam National University, Hanoi. Vol.2014.Nguyen Binh Anh Thu, Doan Ngoc Hieu

2. Nguyen Binh Anh Thu, Doan Ngoc Hieu, Nguyen Phuong Thao. 2015. Expression of GmHK07gene in response to ABA and drought treatments of drought tolerant (DT51) and susceptive (MTD720) soybean varieties. Journal of Biology (Vietnam) Vol 2015.

3. Nguyễn Bình Anh Thư, Hieu Doan, Nguyễn Phương Thảo. Study on Gene Expression of GmNAC092 and GmRR34 in Response to Salt Stress of Two Soybean Varieties – DT51 and MTD720 for Enhancing Abiotic Tolerance by Genetic Engineering. 2014. Journal of Science and Technology – Vietnam National University, Hanoi. Vol.2014.

4. Thu, N.B.A., Hoang, X.L.T., Doan, H., Nguyen, T.-H., Bui, D., Thao, N.P., Tran, L.-S.P., 2014b. Differential expression analysis of a subset of GmNAC genes in shoots of two contrasting drought-responsive soybean cultivars DT51 and MTD720 under normal and drought conditions. Mol Biol Rep 41, 5563–5569.


26

Nguyễn Ngọc

Hữu


1. Tu Nguyen, H. K., Vinh Doan, T. T. , Ly Ha, D., Huu Nguyen. Cell division inhibitor minC from Lactobacillus Acidophilus VTCC-B-871 and detection of antimicrobial activities in functional study. African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 6(48), pp. 3293-3298, 29 December, 2012.

2. Tu Nguyen, H. K., Vinh Doan, T. T., Ly Ha, D., Huu Nguyen. Studies of the Paclitaxel Delivery and Antimicrobial Activities Generated by MinD from Lactobacillus acidophilus VTCC-B-871. J. pure. appl. microbiol 7(1), 479-484, 2013.

3. Tu Nguyen, H. K., Vinh Doan, T. T., Ly Ha, D., Huu Nguyen. Molecular Cloning, Expression of minD Gene from Lactobacillus acidophilus VTCC-B- 871 and Analyses to Identify Lactobacillus rhamnousus PN04 from Vietnam HottuyniacordataThunb. India J of microbiology" Ind. J. Microbiol 53, 2013.

4. Huu Nguyen, Vinh Doan, Tu Nguyen. Analysis on differentiation of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus Rhamnosus under sugar effects leading to nano-cells and alteration of the probiotic number by colony counting. Wulfenia journal. 22(4): 27- 40 , 2015.

5. Huu Nguyen, Tu Nguyen.Vinblastine encapsulation efficiency of Bacillus subtilis spores and in-vitro its releasing ability. Wulfenia. 22(10). 2015.


27

Đỗ Ngọc Anh

Huy

1. Huy DNA, Hao PA, Mi NTT, Anh DBQ and Hung PV. 2014. Screening of fibrinolytic enzyme in Vietnamese traditional fermented foods. Meeting the needs through research innovation in Biotechnology, pages 68-70. School of Biotechnology (International University, VNU – HCMC), Vietnam.

2. Anh DNQ, Mi NTT, Huy DNA and Hung, P. V. 2015. Fibrinolytic enzymes in Vietnamese traditional shrimp paste products and optimization of fibrinolytic enzyme production condition by Bacillus sp. Arabian Journal for Science and Engineering 40 (1): 23-28.

3. Huy DNA, Hao PA and Hung PV. 2015. Screening and identification of Bacillus sp. isolated from traditional Vietnamese soybean-fermented products for high fibrinolytic enzyme production. International Food Research Journal


28

Phùng Thị Kiều

Loan

1. Loan Phung, Thao Le, Ngoc Le, Vu Ngo, Van Pham, Hoai Nguyen. Characterization of Vibrio cholerae isolates collected in Vietnam during 2008, 2010 and 2012 epidemics. Science Journal - Hanoi National University - Natural Science and TEchnology (2014).29

Trần Minh

Nhựt


2. Nhut Tran, Linh Tran, Ly Le. Strategy in structure-based drug design for influenza A virus targeting M2 channel proteins, Medicinal Chemistry Research, 2013.


30

Nguyễn Thanh

Trâm


1. Nguyen Thanh Tram, Hoang Le Son, Assessment of Anti-psoriatic Activity of Cassia fistula L. Extract Incorpoarted Cream, British Journal of Pharmaceutical Research, ISSN: 2231-2919.


31

Lê Vũ Khánh

Trang


1. Khanh-Trang Le Vu, Hong-Trieu Vo Thi, Dai-Ngiep Ngo. Investigation of astaxanthin production from yeast Rhodosporidium sp. British Microbiology Research Journal. 9(5):1-7, 2015.


32

Trần Thúy

Vi

1. Vi TT, Thao VP, Thuy PT, Cuong DD, Hue NT, Donn C, Todd P, Le T. 2015. Prevalence and patterns of transmitted drug resistance in HIV-infected adult patients initiating antiretroviral therapy in Ha Noi, Vietnam.


 spacer
dummy