01 Tháng Sáu 2023

 Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học

 Hệ thống phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ sinh học bao gồm 10 phòng thí nghiệm, 1 trung tâm tính toán, và 1 khu tổ hợp phòng thí nghiệm để phục vụ cho tất cả các ngành học trong khoa.

1. Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Thực Phẩm

2. Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm

3. Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm

4. Phòng thí nghiệm Vi sinh- Vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Phòng thí nghiệm Hóa Dược

6. Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Ứng Dũng

7. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Tế bào

8. Phòng thí nghiệm Y sinh và Sinh học Phân tử

9. Phòng thí nghiệm Sinh học thực vật

10. Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào

11. Trung tâm tính toán sinh học

  • Khu phức hợp Công nghệ Sinh học bao gồm:

12. Phòng thí nghiệm CNSH Biển

13. Phòng thí nghiệm Thủy sinh ứng dụng

14. Phòng thí nghiệm Công nghệ tảo

15. Phòng thí nghiệm Trung tâm

16. Phòng thí nghiệm tái lập trình tế bào

spacer
dummy