01 Tháng Sáu 2023

Các biểu mẫu sử dụng cho hệ thống PTN khoa CNSH

STT Tên Biểu Mẫu Download

Biểu mẫu 1

Đề nghị mua hóa chât

Download

Biểu mẫu 2 Đề nghị mua dụng cụ

Download

Biểu mẫu 3 Đề nghị mua mẫu vật tươi

Download

Biểu mẫu 4 Đề nghị cung cấp thiết bị, hóa chất cho thực hành

Download

Biểu mẫu 5A Sinh viên đăng ký làm nghiên cứu khoa học

Download

Biểu mẫu 5B Sinh viên đăng ký làm đề tài

Download

Biểu mẫu 6 Phiếu xác nhận (sinh viên đã trả đồ)

Download

Biểu mẫu 7 Giấy đề nghị làm ngoài giờ

Download

Biểu mẫu 8 Nhập - xuất hóa chất

Download

Biểu mẫu 9 Nhập - xuất dụng cụ

Download

Biểu mẫu 10 Biên bản xử lí mẫu vật tươi

Download

 

 

spacer
dummy