01 Tháng Sáu 2023

Khu phức hợp Công nghệ Sinh học

Khu Thực nghiệm Công nghệ Sinh học hiện đang trong quá trình xây dựng và hòan thiện. Hiện nay Phòng thí nghiệm Thủy sinh Ứng dụng và phòng thí nghiệm Công nghệ Tảo đã được đầu tư hòan chỉnh và đưa vào họat động. Ngòai ra, khu thực nghiệm này còn có các phòng thí nghiệm: Công nghệ Sinh học Biển, Công nghệ Sinh học Protein...đang hoặc sẽ được đầu tư trong tương lai.


spacer
dummy