01 Tháng Sáu 2023

Tầm nhìn và Sứ mạng

1. Triết lý giáo dục của khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc Tế

Với triết lý giáo dục, tiêu chuẩn và thực tiễn dựa trên mô hình nghệ thuật tự do quốc tế, mục đích của BT-IU là phát triển tính cách của học sinh bằng cách đảm bảo phát triển nhân cách, phát triển khả năng sống độc lập, học tập suốt đời, lãnh đạo, phẩm chất là trách nhiệm dân sự, phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và đóng góp cho nhân loại.

2. Sứ mạng

Sáng tạo kiến ​​thức và đào tạo nhân tài cho Việt Nam, khu vực, và thế giới trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học

3. Tầm nhìn

Một trường dẫn đầu về giáo dục, nghiên cứu và trách nhiệm xã hội và trở thành khoa Công nghệ Sinh học đẳng cấp thế giới vào năm 2030

4. Chiến lược

 • Thúc đẩy các tài năng Việt Nam hội tụ theo hướng kết hợp sự xuất sắc và sáng tạo học thuật
 • Trường nghiên cứu cấp khu vực dẫn đầu về kiến ​​thức và kinh tế sáng tạo
 • Thành lập các phòng thí nghiệm xuất sắc trên cơ sở hợp tác và trao đổi

Chiến lược chi tiết:

Đối với giáo dục: (1) sự sáng tạo nhân tài sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học; (2) canh tác toàn cầu về khoa học cuộc sống và công nghệ sinh học toàn cầu; (3) phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Nghiên cứu: (1) thúc đẩy nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ sinh học; (2) đổi mới và kinh doanh; (3) phát triển các dự án có quy mô lớn hàng đầu.

Hợp tác: (1) hợp tác đa dạng toàn cầu; (2) một BT-IU chia sẻ và hợp tác.

Đối với quản lý: (1) Quản lý tự chủ và có trách nhiệm; (2) Tiên phong về môi trường giáo dục trong tương lai.

Kế hoạch hành động chi tiết cho các chiến lược

a. Giáo dục:

 • Tăng cường đổi mới giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm và e-learning
 • Hỗ trợ thiết kế sáng tạo và giáo dục hội tụ
 • Môi trường giáo dục tự do và sáng tạo
 • Bài giảng tiếng Anh và giáo dục tiếng Anh cho việc trồng tài năng quốc gia và các vùng lân cận
 • Tăng cường nỗ lực tuyển dụng giảng viên xuất sắc
 • Xác định và tuyển dụng sinh viên sáng tạo

b. Nghiên cứu:

 • Hỗ trợ xác định dự án nghiên cứu xuất sắc bằng cách tìm kiếm nguồn vốn từ các dự án quốc gia và quốc tế
 • Bảo đảm các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành và các nhà nghiên cứu
 • Xây dựng mô hình công nghệ sinh học phòng thí nghiệm - Nghiên cứu về y sinh học tái tạo và nông nghiệp, và công nghiệp thực phẩm an toàn
 • Thành lập trung tâm quốc gia bảo tồn các kiểu gen hiếm của động thực vật   

c. Hợp tác:

 • Hợp tác nghiên cứu hợp tác, đa dạng hóa giáo dục và hợp tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên và văn hoá để lãnh đạo toàn cầu
 • Tăng cường hình ảnh BT-IU cho học sinh trung học và nhân dân
 • Mở rộng các chương trình đặc biệt cho các trường trung học, đại học và sau đại học về công nghệ sinh học
 • Mở rộng hợp tác với cộng đồng quốc gia và khu vực

d. Quản lý:

 • Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động
 • Tăng cường đào tạo cán bộ
 • Thành lập và hoạt động của nhân viên Chương trình phát triển nghề nghiệp
 • Cung cấp các dịch vụ hành chính theo định hướng khách hàng

spacer
dummy